خاوران / قاسم آباد تهرانچی

خاوران / قاسم آباد تهرانچی

خاوران / قاسم آباد تهرانچی   مجتمع فلزات رنگین استیل فروشان تجاری ۴۰ متر کف ۲۰ متر بالکن تحویل برج شهریور ماه ۱۴۰۲ انشعابات کامل سند تک برگ