دامداری آبیک قزوین

دامداری آبیک قزوین

دامداری آبیک قزوین ٢٢ هكتار حدودا ١١ هكتار چهار ديواري ٢٢ هزار متر سالن سوله ٨ متر سالن خرپا ٦ هزار متر بناي مسكوني و دفتر و مديريت ٣٦ هزار متر پايان كار چاه اب و منبع ٨٥ هزار ليتري هوايي ٢٥٠ امپر برق پروانه تاسيس ٥٠٠ راس مولد- ١٠٠٠ راس گله   فیلم کامل …

دامداری آبیک قزوین ادامه »