زمین تجاری خاوران

زمین تجاری ۹۰۰ متر بر جاده خاوران خاتون آباد کاربری تجاری بدون عقب نشینی زمین سه بر فروشنده واقعی   گروه واتساپی املاک صنعتی خاوران